نسخه تحت شبکه ای یا اینترپرایز  ضد ویروس "ناد ٣٢" برای حفاظت از رایانه ها در شبکه های بزرگ و متوسط طراحی گردیده است. نرم افزار ضد ویروس برای ایستگاه های محلی  و فایل سرورهای موجود در شبکه و همچنین کنسول مرکزی قدرتمند (جهت مدیریت کلیه رایانه های موجود در شبکه) همگی از اجزا این بسته نرم افزاری بی نظیر می باشند.
     
این بسته نرم افزاری جهت شبکه های بسیار بزرگ و متوسط انتخاب بسیار ایده آلی می باشد. لازم به ذکر است این گزینه برای شبکه های کوچک (حتی با 5 رایانه)  نیز مناسب است.


      نسخه شبکه ای
"ناد ٣٢" مدیر شبکه را قادر می سازد نرم افزار ضد ویروس را روی هر تعداد ایستگاه محلی و یا سرور در شبکه به راحتی نصب و از یک یا چند نقطه کنترل نماید. به این منظور به غیر از اصل فایلهای اجرایی بسته نرم افزاری، جهت استفاده از این  محصول نیاز به پروانه بهره برداری (License) می باشد. قیمت پروانه بهره برداری بر اساس تعداد گره ها (اعم از سرورها و ایستگاههای محلی) محاسبه می گردد. هر چه تعداد گره ها در شبکه بشتر باشد قیمت در واحد کمتر خواهد گردید. به این منظور برای تعیین قیمت پروانه بهره برداری تعداد سرورها و ایستگاه های محلی موجود در شبکه و نوع سیستم عامل آنها توسط مدیر شبکه آمار گیری می گردد و بر اساس آن پیش فاکتور خرید نرم افزار صادر خواهد شد.

      افزایش پنج درصدی در تعداد گره ها به مدیر شبکه کمک می نماید در طول مدت اشتراک جهت روزآمد نمودن نرم افزار نیاز به تغییر فایل پروانه بهره برداری خود نداشته باشد. به عبارت دیگر توصیه می گردد متقاضیان بسته نرم افزاری مذکور، پروانه بهره برداری مورد نظر خود را برای تعداد  بیشتری گره (رایانه) در شبکه درخواست نمایند.
       ا
جزا بسته نرم افزاری نسخه شبکه ای
"ناد ٣٢" شامل قسمتهای زیر می باشد:
      
مدیریت از راه دور (Remote Administrator)
          کنسـول ( یا اینترفـیس گــرافیکی)  به همـراه یک سـرور ضـد ویروس قـدرتمند (RAS  &  RAC)  که ظـرف چـند ثانیه
          نصـب مـی گردند مـدیر شبکه را قادر می سـازد نرم افزارهـای ضـد ویروس را روی حـداقل 500 گره در مدت کمتر از
          یک ساعت در شبکه نصب نماید.
      ناد 32 جهت سرور روزآمد کننده شبکه (NOD32 LAN Update Server)
        
 این بخش از  بسـته  نرم افـزاری اینتر پرایز (نسخه شبکه ای) ضـد ویروس
"ناد ٣٢" جهـت روزآمـد کردن مخـزن ویـروس
          نرم افـزارهای ضـد ویروس در کل شبکه به کار می رود.  کاهش پهنای باند جهت
"Download" فایلهای روزآمـد کننده
          نرم افزار  یکی از  ویژگیهای این برنامه می باشد. وظیفه اصلی این سرور ساخت پوشه
"Mirror" می باشد.
      مجموعه نرم افزاری ناد 32 برای ایستگاه های محلی  و سرورها (NOD32 for Workstations & File Servers)
        
 جهت حفاظت در مقابل انـواع کدهای ایذایی از قبیل ویروس، تروجان، کرمـهای رایانه ای و نرم افزارهـای جاسوسی
          در هر گره از شبکه این مجموعـه نرم افـزاری مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد. لازم به ذکـر است عمل آشـکار سازی
          ویروس و پاکسـازی آن بصورت محلی خواهد بود و تنها گزارش عملکـرد از طریق شبکه به سرور آنتی ویروس (
RAS)
          ارسال می گردد. لذا  با نصب نسخه شبکه ای
"ناد ٣٢" هیچگونه باری هنگام اجرای عملیات در شبکه ایجاد نمی گردد.
       ناد 32 مخصوص فیلترینگ ترافیک میل سرورها (NOD32 Mail Servers) (به درخواست خریدار)

        
 ارتقا استراتژی امنیت جهت فیلتر نمودن ایملهای وارده و یا خارج شده از اهداف مـورد نظر این بخش می باشد. لازم
          به ذکـر است بصورت پبش فـرض این قسـمت جزء بسته نرم افـزاری مـذکور نمـی باشد و  به درخـواست خـریدار  به
          بسته نرم افزاری اضافه می گردد.


     
ابزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل متمرکز در شبکه است. به راحتی نصب شده و به سادگی بصورت از راه دور برنامه نرم افزاری ضد ویروس را در گره های شبکه نصب و مدیریت می نماید.
      کنسول با اتصال به سرور مدیریت از راه دور یا سرور ضد ویروس (RAS: Remote Administrator Server) هر دو مدیریت گره ها را به عهده خواهند داشت. پوشه "Mirror"  توسط "NOD32 LAN Update Server" ساخته شده و در طول روز چندین بار (به صورت پیش فرض هر یک ساعت یک بار) روزآمد می گردد. تصویر شماره یک شمای کلی اجزاء فوق الذکر را در یک شبکه به صورت یکجا نشان می دهد.

تصویر شماره 1: شمای کلی یک شبکه ضد ویروس همراه  با سرور ضد ویروس، کنسول مدیریت و گره های مختلف


     مدیریت متمرکز یکپارچه  "ناد ٣٢"  روی کلیه ایستگاهای محلی و سـرورهای شبکه، افزایش سـطح حفـاظت ضـد ویروس 
        و موثرتر کردن آن و همچنین کاهش هزینه امنیت در شبکه های بزرگ
     روزآمد نمودن مخزن ویروس توسط تنها یک سـرور روزآمد کننده در شـبکه حفاظت رایانه هـای مـوجـود را تضمین و پهنای
         باند مصرفی مورد نیاز را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد.
     نصب از راه دور نرم افزار ضـد ویروس روی گره های شـبکه، به سـرعت مدیر شـبکه را قادر می سـازد شبکه های بزرگ
        را محافظت و مدیریت نماید.
     آشــکار سـازی سـریع فایلهای آلوده در محـل هر گـره و پاکسـازی ویروسـی در سـایه مانیتورینگ پبشـرفته و ابزارهـای  
        قدرتمند گزارشگیری از دیگر امکانات این بسته نرم افزاری می باشد.
      مدیریت نـرم افزارهای ضــد ویروس
"
ناد ٣٢" بصـورت متمرکز در لایه هـای مختلف شـبکه اینتر پرایز و یکپارچه سـازی آنها
       
استفاده از نسخه شبکه ای
"
ناد ٣٢" را اجتناب ناپذیر می نماید.


     گزارشـات خـودکار و یا به درخواسـت مدیر شبکه ابزاری اسـت که مـروری کلی از وضعیت شـبکه را در اختیار قرار
          می دهد.
    
پیکربندی از راه دور ایستگاههای محلی بار اضافی مدیران شبکه را در راهبری شبکه کاهش می دهد.
    
پر نمودن حفره های حفاظتی ضد ویروس با کاوش گره های حفاظت نشده در شبکه و نصب ضد ویروس روی آنها
     
مدیریت از راه دور (RAS)  به قابلیت افزایش مقیاس (Scalability) در شبکه کمک می نماید.
    
قابلیت نصب مکرر از راه دور بصورت بر خط (و یا غیر بر خط) نرم افزار "ناد ٣٢" روی گره های شبکه
    
در نظر گرفتن یک ساختار متحرک برای کاربران جهت حفاظت بهتر از شبکه نرم افزارهای ضد ویروس
    
ثبت وقایع آشـکارسازی و پاکسـازی ویروسـها به مـدیران شبکه کـمک مـی نماید تا اسـتراتژی حفـاظتی ضـد ویــروس
        قویتری را بدست آورند

r.a.d.rotator v2.1.3: You have not copied the RadControls folder to the root folder of your web-application or you have applied an update incorrectly. To resolve the problem, review this link.
  پشتیبانی NOD32   
 
٣١ نفر کاربران آنلاين :
٣٩ نفر   بازديد امروز :
٥٤٣٩٠ نفر  کل بازديد ها :